سلامتی و پزشکی

مبارزه استانکو با بیماری و این لبخند

استانکو در پاسخ به اظهار محبت شاگردان سابق و طرفداران پرسپولیس پیغام فرستاده که دوستتان دارم.

21 دی 1397